Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Glavna stran
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika, Studenec 15, Škofja Loka
Zveza tabornikov Slovenije - nacionalna skavtska organizacija     Svetovna organizacija skavtskega gibanja - WOSM
Stran, posvečena golažijadiStran o novem taborniškem domuGlas svobodne JeloviceIzobraževalni tabor za popotmnice in popotnikeAvtoorientacija RSK forum
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Mediji  |  Kontakti  |  Kazalo  |  Iskanje  
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika Slika teme
 
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika

Pravila tekmovanja

Na podlagi 24. člena Pravil Društva tabornikov Rodu svobodnega Kamnitnika, je rodova uprava, dne 22.9.2005 sprejela naslednja:

PRAVILA TABORNIŠKEGA TEKMOVANJA
GLAS SVOBODNE JELOVICE


I. SPLOŠNE DOLOČBE

Namen
1.  člen

Ta pravila urejajo taborniško orientacijsko tekmovanje Glas svobodne Jelovice (v nadaljnjem besedilu: tekmovanje), ki ga vsako leto organizira Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika iz Škofje Loke (v nadaljnjem besedilu: organizator).

Čas in kraj tekmovanja
2.  člen

Tekmovanje, ki je enodnevno, običajno poteka drugo soboto v mesecu januarju v okolici Škofje Loke.

Razpis in njegova objava
3.  člen

(1) Organizator objavi razpis tekmovanja vsaj 30 dni pred dnevom tekmovanja. Razpis se objavi v taborniškem vestniku oziroma na spletnih straneh tekmovanja.

(2) Razpis mora obsegati:

 • čas in kraj tekmovanja,
 • rok za prijave,
 • višino štartnine in transakcijski račun, na katerega se nakaže štartnina,
 • naslovnika, ki sprejema prijave ekip,
 • ostale pomembne informacije.

Kategorije
4.  člen

(1) Udeleženci tekmovanja tekmujejo v šestih kategorijah:

 • gozdovniki (od 11 do vključno 15 let starosti),
 • gozdovnice (od 11 do vključno 15 let starosti),
 • popotniki (od 15 do vključno 21 let starosti),
 • popotnice (od 15 do vključno 21 let starosti) in
 • grče (21 in več let starosti) in
 • 40+ (40 in več let starosti).

(2) Starost udeležencev se računa po koledarskem letu. V ekipah gozdovnikov in gozdovnic ter popotnikov in popotnic lahko starost enega udeleženca odstopa navzgor od predpisane, vendar samo za eno leto. Kot potrdilo o starosti velja osebni dokument s sliko.

(3) Ekipa, sestavljena iz udeležencev, starejših od 40 let, ima pravico tekmovati v kategoriji 40+, če želi. Svojo izbiro sporoči ob prijavi na tekmovanje.


Sestava ekipe
5.  člen

(1) Ekipa šteje pet članov. Tekmujejo lahko tudi štiri ali šestčlanske ekipe. Štiričlanske ekipe tekmujejo brez olajšav, pri šestčlanskih ekipah topotest rešuje samo pet članov.

(2) Mešana ekipa tekmuje v ustrezni moški kategoriji, razen ekipe grč in 40+. Ekipa grč in 40+ dobi za vsako predstavnico ženskega spola določeno olajšavo pri točkovanju.

Obvezni dokumenti
6.  člen

Obvezni dokumenti za udeležbo na tekmovanju so članska izkaznica Zveze tabornikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZTS) za tekoče leto skupaj s potrjeno zdravstveno kartico. Za potrebe identificiranja morajo polnoletni tekmovalci imeti pri sebi tudi osebni dokument s sliko, iz katerega je razviden datum rojstva (v nadaljnjem besedilu: osebni dokument).

Vodja ekipe
7.  člen

Ekipa izmed svojih članov izbere vodjo ekipe. Vodja ekipe predstavlja ekipo pri prijavi na kraju tekmovanja, na sestanku vodij ekip in pri ostali formalni komunikaciji z organizatorjem.

Odgovornost tekmovalcev
8.  člen

(1) Vsi polnoletni tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Mladoletni tekmovalci tekmujejo na odgovornost prijavitelja.

(2) Tekmovalci naj bodo v taborniških krojih.

(3) Na tekmovanju morajo ravnati v skladu s taborniškimi zakoni.

Organi tekmovanja
9.  člen

Organi tekmovanja so:

 • vodja tekmovanja,
 • vodstvo tekmovanja, ki ga sestavljajo vodje posameznih področij (logisitka, proga, naloge, obdelava podatkov,…),
 • pritožbena komisija, ki jo običajno sestavljajo vodja tekmovanja in dva člana iz vodstva tekmovanja – njeno sestavo lahko vodja tekmovanja spremeni,
 • disciplinska komisija, ki jo po potrebi imenuje vodja tekmovanja iz članov vodstva tekmovanja.

Topografske karte
10. člen

(1) Organizator zagotovi eno karto na ekipo z vrisanimi kontrolnimi točkami.

(2) Ekipa lahko ob prijavi naroči dodatne karte, ki niso vštete v ceno in se ekipi zaračunajo posebej. Vse karte so enake, ekipa pa jih dobi ob štartu. Dodatne karte se plačajo ob registraciji ekipe na kraju tekmovanja.

(3) Organizator lahko dodatnih kart ne zaračuna in ne izroči, če jih zaradi prevelikega števila prijavljenih ekip nima na razpolago. 

Druge določbe
11. člen

(1) V ceno štartnine so vključeni našitek tekmovanja, topel napitek, malica in stroški organizacije.

(2) Pogoji odjavljanja in povračila štartnine so navedeni v razpisu tekmovanja ali na prijavnici. V primeru, da pogoji niso izrecno navedeni, se štartnine ne vrača.


II. POGOJI IN POTEK TEKMOVANJA

Prijava ekip
12. člen

(1) Rod mora svoje ekipe prijaviti v roku, ki ga je določil organizator (upošteva se poštni žig).

(2) Prijava mora vsebovati:

 • izpolnjeno uradno prijavnico,
 • potrdilo o plačilu štartnine za prijavljene ekipe in
 • izpolnjeno izjvo o vedenju članov ekip v skladu s taborniškimi zakoni, ki mora biti potrjena z rodovim žigom in podpisom načelnika ali starešine rodu.

(3) V primeru prijave po elektronski pošti mora le-ta vsebovati:

 • izpolnjeno uradno prijavnico,
 • potrdilo o plačilu štartnine (skenogram) in
 • izpolnjeno izjavo o vedenju članov ekip v skladu s taborniškimi zakoni.

(4) Elektronska prijava je veljavna, če jo podpiše načelnik ali starešina rodu s svojim kvalificiranim digitalnim podpisom.

Plačilo štartnine
13. člen

Rod mora nakazati štartnino na transakcijski račun, naveden v razpisu. Nakazilo mora izvesti  do roka, navedenega v razpisu. Štartnina se na štartu ne sprejema.

Registracija ekipe na kraju tekmovanja
14. člen

(1) Na dan tekmovanja se morajo ekipe najkasneje do ure, ki je določena v razpisu, prijaviti organizatorju.

(2) Vodja ekipe je pri prijavi na kraju tekmovanja dolžan pokazati zahtevane dokumente iz 6. člena teh pravil za vse člane ekipe.

(3) Organizator lahko ekipo prestavi v drugo kategorijo, če ob preverjanju dokumentov ugotovi, da ekipa ne izpolnjuje pogojev za kategorijo, v katero se je prijavila in če za to obstajajo organizacijske možnosti. Sicer je ekipa diskvalificirana in lahko tekmuje izven konkurence v kategoriji, kamor se je prijavila.

Zbor ekip
15. člen

(1) Po registraciji ekip sledi zbor vseh ekip in sicer ob uri, ki je določena v razpisu tekmovanja.

(2) Organizator lahko čas zbora zaradi objektivnih razlogov prestavi.

Žrebanje štartnih številk
16. člen

(1) Štartne številke se lahko žreba:

 • ob prijavi ekip na kraju tekmovanja ali
 • na sestanku vodij ekip.

(2) Ekipam, ki žrebanje zamudijo, štartno številko določi organizator.

Štart ekip
17. člen

(1) Razpored štarta ekip določi organizator glede na štartne številke ekip.

(2) Štart med ekipama, ki imata isto prvo kontrolno točko, ne sme biti manjši od treh minut.

Reševanje nalog in orientacijski pohod
18. člen

Ekipa rešuje naloge in opravi orientacijski pohod v skladu z določbami teh pravil.

Vzporedne dejavnosti
19. člen

(1) Poleg orientacijskega tekmovanja je vsako leto pripravljeno tudi vzporedno tekmovanje za Najbolj kul ekipo. To tekmovanje je sestavljeno iz nekaj spretnostnih nalog, ki se lahko opravljajo med orientacijskim pohodom, iz šaljivega tematskega testa, itd. Ekipa mora pokazati tudi veliko prijateljskega duha, šarmantnosti in priljubljenosti med ostalimi ekipami. Zmagovalna ekipa prejme superpokal.

(2) Organizator lahko namesto tekmovanja za Najbolj kul ekipo izvede kakšne druge vzporedne dejavnosti.

Objava neuradnih rezultatov
20. člen

(1) Organizator lahko v času izvajanja tekmovanja objavlja začasne neuradne rezultate in tako napravi spremljanje tekmovanja bolj zanimivo za spremljevalce ekip in za tekmovalce, ki so že prišli na cilj.

(2) Po prihodu zadnje ekipe na cilj oziroma po izteku dvojne časovnice in posledični diskvalifikaciji ekip, ki so še na progi, organizator v najkrajšem možnem času objavi dokončne neuradne rezultate.

Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj
21. člen

(1) Po izteku pritožbenega roka in rešitvi vseh pritožb organizator objavi uradne rezultate in organizira razglasitev rezultatov.

(2) Razglasitev rezultatov je v zboru praviloma ob 16. uri. Zbor se lahko prestavi na drugo uro, pri tem se mora upoštevati pritožbeni rok iz prvega odstavka 56. člena teh pravil.

(3) Prvouvrščene ekipe prejmejo pokal oziroma praktične nagrade. Prve tri ekipe v kategoriji prejmejo diplome.

(4) V primeru, da zmagovalna ekipa ne doseže polovice možnih točk, lahko organizator pokala oziroma nagrade ne podeli. 


III. OPREMA

Oprema
22. člen

(1) Ekipa mora imeti s seboj:

 • busolo ali športni kompas in
 • pribor za delo na karti.

(2) Vsak tekmovalec mora imeti:

 • urejen taborniški kroj,
 • primerno obleko in obutev glede na vremenske razmere in letni čas,
 • copate,
 • zdravstveno kartico in člansko izkaznico ZTS,
 • pisalo (za reševanje topografskega testa).
 • polnoletni tekmovalci tudi osebni dokument.


IV. NALOGE

Orientacijski pohod
23. člen

(1) Okvirna dolžina prog za posamezne kategorije je razvidna iz naslednje tabele:

 Kategorija  Dolžina proge  Skupen vzpon  Število KT
 gozdovniki  4 - 8 km  max. 600 m   5 - 8 
 gozdovnice  4 - 7 km  max. 500 m  5 - 9
 popotniki  5 - 12 km   max. 800 m    7 - 11
 popotnice  5 - 10 km  max. 600 m  7 - 10 
 grče  6 - 14 km  max. 1000 m  8 - 12
 40 +  5 - 12 km  max. 800 m  7 - 11

(2) Traser lahko progo prilagodi razmeram na terenu.

(3) Traser za vsako kategorijo določi optimalno časovnico, v kateri ekipa lahko prehodi progo z normalnim tempom hoje.

(4) Traser lahko zaradi vremenskih razmer ali znatnega odstopanja rezultatov ekip od določene, optimalno časovnico prilagodi na kraju tekmovanja.

Kontrolne točke
24. člen

(1) Kontrolne točke (v nadaljnjem besedilu: KT) so žive ali mrtve.

(2) Živo KT označuje šotor, poleg njega pa je lahko obešena tudi tristrana prizma (velikosti 30 x 30 centimetrov, katere stranice so po diagonali razdeljene na belo in rdeče polje). KT ponesrečenec lahko odstopa od označb, omenjenih v tem odstavku.

(3) Mrtvo KT označuje prizma, ki je nameščena na stojalu ali privezana na drevesu, najmanj 0,5 metra nad tlemi.

Prihod na KT
25. člen

(1) Prihod ekipe na KT se potrdi s perforiranjem štartnega kartona s perforatorjem.

(2) V primeru uporabe SportIDENT (v nadaljnjem besedilu: SI) čipov je ekipa dolžna prihod zabeležiti s SI postajo, ki se na mrtvih KT nahaja poleg prizme, na živih KT pa jo poseduje kontrolor.

(3) SportIDENT je elektronski sistem perforiranja, ki se uporablja na tekmovanjih za orientacijski tek, tako na državni kot na mednarodni ravni.

Prehod čez progo
26. člen

(1) Ekipa mora celo progo prehoditi skupaj. KT morajo biti pobirane v vrstnem redu, ki je predpisan s strani organizatorja (oštevilčenje KT).

(2) Med orientacijskim pohodom ekipa ne sme uporabljati prevoznih sredstev.

Prihod na cilj
27. člen

Ekipa konča orientacijski pohod, ko odda štartni karton oziroma odčita SI čip. Trenutek prihoda ekipe na cilj se šteje, ko do mesta cilja prispejo vsi člani ekipe.

Topografski test
28. člen

(1) Topotest je sestavljen iz 10 topografskih znakov, dveh vprašanj iz topografije in določitve višine na izseku karte.

(2) Topotest rešuje vsak član ekipe posebej. Ekipa lahko reši toliko topotestov, kolikor je članov ekipe v skladu s 5. členom teh pravil.

(3) Reševanje topotestov traja največ pet minut. V čas reševanja je všteto tudi deljenje topotestov in razlaga navodil.

(4) Ekipa, ki zamudi reševanje topotestov, jih rešuje ustrezno manj časa, če pa zamudi več kot štiri minute, testov ne more reševati.

(5) Uporaba digitalnih pripomočkov kot so fotoaparat, mobilni telefon, idr. ali pisnega gradiva med pisanjem topotestov je prepovedana.

Test iz prve pomoči
29. člen

(1) Test iz prve pomoči je skupinski in se opravlja na eni od KT. Test je pisen, lahko pa vsebuje tudi praktične naloge. Praktičen del preizkusa se lahko opravlja ločeno od pisnega dela, lahko tudi na KT.

(2) Reševanje testa traja največ pet minut, če ni na samem testu določeno drugače.

Test iz življenja v naravi
30. člen

(1) Test iz življennja v naravi (v nadaljnjem besedilu: test ŽVN) je skupinski in se opravlja na eni od KT. Test je pisen, lahko pa vsebuje tudi praktične naloge.

(2) Reševanje testa traja največ pet minut, če ni na samem testu določeno drugače.

Hitrostna etapa
31. člen

(1) Hitrostno etapo se opravlja med dvema KT.

(2) Dolžina hitrostne etape je največ 1500 metrov. Relativna višinska razlika med začetno in končno točko hitrostne etape ne presega 50 metrov.

(3) Med štartoma ekip, ki imata isti štart in cilj hitrostne etape, mora preteči vsaj ena minuta.

(4) Upošteva se čas od štarta ekipe do prihoda njenega zadnjega člana na cilj hitrostne etape.

Ranjenec
32. člen

(1) Popotniki in grče imajo nalogo poiskati kontrolorja, ki se skriva na nekem manjšem območju velikosti 200 x 200 metrov. Območje iskanja je na karti označeno s kvadratom.

(2) Kontrolor je lahko zamaskiran, praviloma s šotorskim krilom, in se lahko znotraj narisanega kvadrata poljubno premika.

(3) KT se ekipi prizna, če najde kontrolorja.

Dodatne naloge
33. člen

(1) Na tekmovanju se lahko poleg prej naštetih nalog (23. do 33. člen) izvajajo tudi dodatne naloge, pod pogojem, da je bila njihova izvedba objavljena v razpisu tekmovanja.

(2) Izvajata se lahko največ dve dodatni nalogi. Dodatna oprema za njihovo izvedbo je prav tako navedena v razpisu tekmovanja.

Določitev mikrolokacije KT
34. člen

(1) Na eni izmed KT ima ekipa nalogo določiti mikrolokacijo kontrolne točke. V naravi so na mestu KT v radiju kroga največ 100 metrov postavljene označbe od A do E (listi velikosti A4), izmed katerih ena predstavlja – na izseku temeljnega topografskega načrta (v nadaljnjem besedilu: TTN) v merilu 1 : 5 000 ali 1 : 10 000 – označeno točko.

(2) Ekipa na izsek TTN napiše črko označbe, ki predstavlja vrisano točko.

Vrisovanje
35. člen

(1) Vrisuje se na karte, ki jih priskrbi organizator. Karte so lahko v merilu 1 : 50 000, 1 : 25 000 ali 1 : 10 000.

(2) Čas reševanja vrisovanja je omejen in ga določi organizator. Ko čas reševanja poteče, kontrolor preveri pravilnost vrisanih KT. KT je pravilno vrisana, če odstopa manj kot dva milimetra. Med vrisovanjem kontrolor ne sme preverjati pravilnosti. Točke, ki se vrisujejo, niso nujno enake točkam orientacijskega pohoda.

(3) Vrisovanje je dodatna naloga le za kategorije popotnikov, popotnic in grč.

Prehod minskega polja
36. člen

(1) Minsko polje praviloma sestavlja pet lomnih točk, ki so podane z azimuti in razdaljami.

(2) Točnost hoje po prosti poti čez minsko polje preverja član posebne komisije kontrolorjev na vsaki izmed petih lomnih točk. Dopustno odstopanje je 0,5 metra. Po prvi zgrešeni lomni točki ekipa ne more nadaljevati z opravljanjem naloge.

(3) Prehod minskega polja je časovno omejen na deset minut. Razdalja med dvema lomnima točkama je največ 20 metrov.

Skica minskega polja
37. člen

(1) Ekipa izdela risbo prehojene poti čez minsko polje. Organizator določi razdalje in smeri ter merilo v katerem se riše skica minskega polja.

(2) Dodatna naloga Skica minskega polja se lahko izvaja neodvisno od dodatne naloge Prehod minskega polja.

Iskanje KT po opisu poti
38. člen

Ekipa mora pot med dvema KT prehoditi po določeni trasi, ki je podana z opisom poti. Nekje na tej poti se nahaja živa KT, ki je omenjena v opisu.

Tematski test
39. člen

(1) Ekipa mora odgovoriti na vprašanja iz določene tematike, ki jo določi organizator in jo objavi v razpisu tekmovanja.

(2) Test je skupinski in je pisen, lahko vsebuje tudi praktične naloge. Reševanje testa traja največ pet minut, če ni na samem testu določeno drugače.

(3) Kraj testiranja določi organizator in je lahko: pred startom, na določeni KT ali po prihodu na cilj.

Signalizacija - semafor
40. člen

(1) Ekipa mora med tekmovanjem prenesti sporočilo s pomočjo dnevne signalizacije - semaforja.

(2) Prenos sporočila s semaforjem opravi ekipa samo v eni smeri, na razdalji 50 do 100 metrov. Sporočilo vsebuje 30 znakov mednarodne abecede v obliki: šest stolpcev po pet znakov nevezanega teksta.

(3) Ekipa oddaja in sprejema z zastavicami.V. TOČKOVANJE

Točkovanje najdenih KT
41. člen

(1) Za vsako najdeno KT znotraj individualne časovnice dobi ekipa 100 točk.

(2) Individualna časovnica je podrobneje urejena v prilogi 1.

Točkovanje odstopanja od optimalne časovnice
42. člen

(1) Za vsako začetno minuto prekoračitve predpisane optimalne časovnice se ekipi odšteje 2 točki.

(2) Ekipa ne sme prekoračiti seštevka 1,7 kratnika optimalne časovnice in časa, ki je predviden za naloge.

(3) Predviden čas za naloge se upošteva pri izračunu pod pogojem, da je ekipa našla ustrezno KT in to ne glede na to, koliko časa je ekipa v resnici reševala test.

Točkovanje topografskega testa
43. člen

(1) Vsak pravilen topografski znak je vreden 1 točko. Vsak pravilen odgovor na vprašanje iz topografije je vreden 5 točk. Pravilna določitev višine iz izseka karte je vredna 5 točk. Pri topografskem testu lahko ekipa doseže maksimalno 125 točk v skladu s 5. členom teh pravil.

(2) Ekipe, ki so topografski test zamudile ali namenoma izpustile, avtomatično dobijo 0 točk.

Točkovanje testa prve pomoči
44. člen

(1) Pri testu prve pomoči lahko ekipa na pisnem delu doseže maksimalno 100 točk. Vrednost posameznega odgovora je zapisana na testu.

(2) Če se izvaja tudi praktičen del preizkusa, je le-ta vreden največ 50 točk.

Točkovanje testa ŽVN
45. člen

Pri testu ŽVN lahko ekipa doseže maksimalno 100 točk. Vrednost posameznega odgovora je določena na testu.

Točkovanje hitrostne etape
46. člen

Pri hitrostni etapi dobi najhitrejša ekipa v kategoriji 100 točk. Ekipe, ki so najboljši čas presegle za dvakratni najboljši čas kategorije ali več, dobijo za hitrostno etapo 0 točk. Vmesne točke se porazdelijo linearno.

Ranjenec
47. člen

KT, na kateri se nahaja ranjenec, se šteje za najdeno, če ekipa najde kontrolorja znotraj predpisanega območja. V tem primeru ekipa prejme skupaj 150 točk.

Dodatne točke za grčice
48. člen

Ekipa, ki tekmuje v kategoriji grč ali 40+, dobi za vsako predstavnico ženskega spola v ekipi dodatnih 20 točk.

Točkovanje določitve mikrolokacije KT
49. člen

Ekipa dobi za pravilno določitev mikrolokacije KT 30 točk.

Točkovanje vrisovanje
50. člen

Ekipa dobi za vsako pravilno vrisano KT 30 točk.

Točkovanje prehoda minskega polja
51. člen

Ekipa dobi za vsako pravilno določeno lomno točko 20 točk.

Točkovanje skica minskega polja
52. člen

Ekipa dobi za vsak pravilno vrisan kot 10 točk (skupaj do 50 točk) in za vsako pravilno vrisano razdaljo 10 točk (skupaj do 50 točk). Dopustno odstopanje znaša: za razdalje 1 mm, za kote pa 1°.

Točkovanje iskanje KT po opisu poti
53. člen

Naloga ni posebej točkovana. Za uspešno opravljeno nalogo dobi ekipa 100 točk, ki se upoštevajo kot točke za najdeno KT.

Točkovanje tematskega testa
54. člen

Pri tematskem testu lahko ekipa doseže skupno največ 50 točk. Vrednost posameznega odgovora je določena na testu.

Točkovanje signalizacije - semafor
55. člen

(1) Ekipa dobi za vsak pravilno prenesen znak 2 točki ali skupno največ 60 točk.

(2) Za hitrost signaliziranja dobi najhitrejša ekipa v kategoriji 60 točk, tiste, ki pa so sporočilo prenesle v dvakratnem času najboljše ekipe ali daljšem času, pa 0 točk. Vmesne točke se porazdelijo linearno, pri čemer dobijo ekipe, ki so sporočilo prenesle v 3 minutah ali več v semaforju 0 točk.

(3) V primeru da je napačnih več kot 7 znakov, se ekipi ne dodeli točk ne za hitrost, ne za čas. Prav tako se čas signaliziranja takšne ekipe pri izračunu ne upošteva (prejšnji odstavek)

Uvrstitev ekip
56. člen

V vsaki kategoriji se uvrščene ekipe razporedijo po vsoti doseženih točk. Ekipa z največj točkami osvoji prvo mesto, ekipa z drugim največjim številom točk drugo mesto in tako dalje. Diskvalificirane ekipe in ekipe, ki tekmujejo izven konkurence, se izpišejo na koncu.

Uvrstitev rodov
57. člen

(1) Točke za posamezen rod se izračunajo tako, da se iz vsake kategorije vzame uvrščeno ekipo, ki je dosegla največ točk. Zmaga rod, ki v skupnem seštevku zbere največ točk.

(2) Točke ekipe, ki tekmujejo v kategoriji 40+, ne štejejo za uvrstitev rodov.

 


VI. PRITOŽBA

Reševanje pritožb
56. člen

(1) Ob morebitni nepravilnosti glede točkovanja se lahko ekipa pritoži pri vodji tekmovanja v roku 15 minut po objavi dokončnih neuradnih rezultatov.

(2) Pritožbo se vloži v pisni obliki. Pritožbo vloži vodja ekipe. V pritožbi se navede ime ekipe, kraj in čas pritožbe, pritožbeni razlog, predlog pravične rešitve pritožbe in podpis vodje ekipe.

(3) Ekipa mora v pritožbi izkazati dejstvo, da se ji bo z njeno ugoditvijo število točk povečalo.

(4) Pritožba je neveljavna: če ni v pisni obliki, če je vložena po roku, če je ne vloži upravičena oseba, če ni vložena pri vodji tekmovanja, če nima potrebnih sestavin in če ekipa v pritožbi ne izkaže, da se ji bo z njeno potrditvijo število točk povečalo. Veljavnost pritožbe potrdi vodja tekmovanja in o tem obvesti vodjo ekipe. Neveljavnih pritožb pritožbena komisija ne rešuje.

(5) Veljavne pritožbe rešuje pritožbena komisija (tretja alinea 9. člena teh pravil), tako da pritožbi ugodi, če je pritožba upravičena, ali ne ugodi, če pritožba ni upravičena. Rešitev pritožbe se zaznamuje na pritožbi. K rešitvi pritožbe se podpišejo člani pritožbene komisije. O rešitvi pritožbe se obvesti vodjo ekipe.

(6) Če se pritožbi ugodi, se ekipi prištejejo točke v skladu z rešitvijo pritožbe. Rešitev pritožbe ne more biti ekipi v škodo.

(7) Zoper odločitev pritožbene komisije ni pritožbe.


VII. DISKVALIFIKACIJA EKIPE

Diskvalifikacija ekipe
57. člen


(1) Ekipa je lahko diskvalificirana:

 1. če ne tekmuje v ustrezni kategoriji (4. člen teh pravil);
 2. če se katerikoli član ekipe ne vede v skladu s taborniškimi zakoni (tretji odstavek 8. člena teh pravil);
 3. če katerikoli član ekipe med orientacijskim pohodom uporablja prevozna sredstva (drugi odstavek 26. člena teh pravil);
 4. če katerikoli član ekipe med pisanjem topotestov uporablja digitalne pripomočke (peti odstavek 28. člena teh pravil);
 5. če prekorači seštevek dvakratne optimalne časovnice in časa, ki je predviden za naloge (drugi odstavek 42. člena teh pravil);
 6. če huje krši ta pravila ali veljavno zakonodajo.

(2) Vodja tekmovanja mora po uradni dolžnosti pričeti postopek o diskvalifikaciji, ko izve za diskvalifikacijski razlog ekipe. O diskvalifikaciji ekipe odloča disciplinska komisija (četrta alinea 9. člena teh pravil), ki jo imenuje vodja tekmovanja.

(3) Disciplinska komisija mora pred svojo odločitvijo ekipo obvestiti o razlogih za diskvalifikacijo in ji omogočiti, da se izjavi o morebitih razlogih za diskvalifikacijo.

(4) Disciplinska komisija ekipo diskvalificira, če se na podlagi vseh dokazov potrdi resničnost diskvalifikacijskega razloga pri posamezni ekipi. Če disciplinska komisija ugotovi, da je k diskvalifikaciji ekipe odločilno prispeval le njen posamezni član, lahko disciplinska komisija namesto ekipe diskvalificira le njenega posameznega člana. Disciplinska komisija lahko diskvalificira celoten rod, če sta diskvalificirani dve ali več ekip posameznega rodu.

(5) O diskvalifikaciji se obvesti ekipo, posameznega tekmovalca ali rod, ki je diskvalificiran. Vodja tekmovanja naznani odločitev disciplinske komisije na razglasitvi rezultatov.


VIII. KONČNE DOLOČBE

Spremembe in razlaga teh pravil
58. člen


(1) Za spremembe in razlago teh pravil je pristojna Rodova uprava.

(2) V času tekmovanja je za razlago teh pravil pristojen vodja tekmovanja.

(3) Ta pravila pričnejo veljati naslednji dan po njihovem sprejetju na seji rodove uprave.Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika
Vse pravice pridržane.  |  © RSK Škofja Loka  |  Prijavi napako Društvo tabornikov Rod svobodnega Kamnitnika